Το βαθύτερο σπήλαιο της Θεσσαλίας απειλείται από τη βιομηχανία των «αιολικών πάρκων»

Το βάραθρο Βαλότρυπα*, με βάθος -264m (Πρωτέας, 2019) βρίσκεται στο όρος Μαυροβούνι του Ν. Μαγνησίας, που αποτελεί φυσική συνέχεια του βόρειου Πηλίου.

Η είσοδος του βαράθρου βρίσκεται εντός της χωροθετημένης περιοχής αιολικού πάρκου, γεγονός το οποίο δεν αναφέρεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, παρόλο που αποτελεί ακίνητο Μνημείο Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, Παρίσι, 1972).

Εικόνα 1. Θέση εισόδου Βαλότρυπας σε σχέση με τις θέσεις των Α/Γ (πράσινα τρίγωνα) (Γεωπληροφοριακός Χάρτης ΡΑΕ (https://geo.rae.gr)

Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων δύο περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την Ορνιθοπανίδα (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), με κωδικό GR1420006 και ονομασία «Όρος Μαυροβούνι» καθώς και εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης – Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ) με κωδικό GR1420004 και ονομασία «Κάρλα -Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου – Νεοχώρι» και αποτελούν Περιοχές Προστασίας της Βιοποικιλότητας, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4685/2020.

Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει έντονα καρστικοποιημένες γεωμορφές τόσο επίγειες (όπως δολίνες κ.α.) όσο και υπόγειες (περισσότερα από 15 σπήλαια). Στην ΜΠΕ αξιοποιήθηκαν μεν οι γεωλογικοί χάρτες για την αναγνώριση των πετρωμάτων, αλλά δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη ειδικών επιστημόνων σχετικά με την αξία του καρστικών γεωμορφών και τη σημασία τους στην υδρολογία της περιοχής. Ανάλογη τακτική ακολουθήθηκε και για τις νυχτερίδες, οι οποίες δεν εξετάστηκαν καθόλου κατά την ΜΠΕ αν και είναι γνωστό ότι οι ανεμογεννήτριες είναι παράγοντας αύξησης της θνησιμότητας για αρκετά από τα είδη της Ελλάδας (Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων της Θράκης στα Χειρόπτερα, WWF 2011).

Ως αναγνωρισμένο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουμε ως σκοπό την ανάδειξη και διάδοση της σπηλαιολογίας, αλλά και την προστασία των καρστικών μορφών. Αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα της ενεργειακής κρίσης και την αναγκαιότητα απεξάρτησης της κοινωνίας από τις ορυκτές πηγές, εκφράζουμε όμως την έντονη ανησυχία μας καθώς οι αιτήσεις για έργα αυτού του τύπου εκτείνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της μη δομημένης Ελλάδας, συχνά εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών και χωρίς κανέναν κεντρικό σχεδιασμό.

Ο σύλλογος συμμετέχει στο τριήμερο υπεράσπισης του Μαυροβουνίου στις 28-29/09 & 01/10 για την ανάδειξη του πολύπλευρου ζητήματος και την προβολή του τόπου και επιφυλασσόμαστε για την χρήση κάθε νόμιμου μέσου.

Εικόνα 2. Άποψη από τη τελευταία κατάβαση, λίγο πριν το βαθύτερο σημείο του σπηλαίου

*Έκθεση αποστολής Βαλότρυπα (Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης Πρωτέας, 2019)

εκ μέρους του Δ.Σ.

Leave a Reply